Điều khoản và điều kiện

thu-tuc-cam-co-xe-o-to-tai-cam-do-can-tho-1

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN TẠI CẦM ĐỒ TIẾT KIỆM

(Cập nhật mới nhất: ngày 24 tháng 12 năm 2018 – Ngày có hiệu lực: Ngày 24 tháng 12 năm 2018)

Các cá nhân, tổ chức (Bên Cầm cố – Bên B) ký kết Hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Cổ phần kinh doanh Cầm đồ tiết kiệm (Bên Nhận cầm cố – Bên A) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản thi hành đối với người sử dụng dịch vụ của Cầm đồ tiết kiệm, cụ thể như sau:

I ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

1. Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí của Hợp đồng này, Bên B có quyền đóng trước chi phí vay cho Bên A để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. Số tiền Bên A thu được của Bên B sẽ coi là khoản tiền dư trong tài khoản của Bên B và được Bên A tạm giữ. Số tiền này hai bên thống nhất cho Bên A tự động khấu trừ vào nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và các chi phí mà Bên B phải thực hiện quy định trong Hợp đồng này khi đến hạn.

2. Trong trường hợp Hợp đồng đến hạn mà Bên B đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay theo Hợp đồng này và khoản tiền dư đủ để Bên A thực hiện khấu trừ cho toàn bộ chi phí vay đến hạn của Bên B, hai bên thống nhất Hợp đồng tự động gia hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn Hợp đồng.

II XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Các Bên thỏa thuận, trong suốt thời hạn của Hợp đồng này, Bên A có quyền cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ Tài sản cầm cố.

2. Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Bên B vi phạm nghĩa vụ đến hạn nào theo Hợp đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và các loại phí, Bên A có toàn quyền xử lý Tài sản cầm cố theo quyết định của mình, bao gồm:

(a) Nhận Tài sản cầm cố thay thế cho nghĩa vụ được bảo đảm;

(b) Bên B bằng Hợp đồng này ủy quyền và trao toàn quyền cho Bên A bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài sản cầm cố theo cách thức và giá cả do Bên A tự quyết định như thể Bên A là chủ sở hữu của Tài sản cầm cố;

(c) Trong thời hạn thực hiện thủ tục nhận và bán tài sản theo mục (a) và (b) nêu trên chưa hoàn tất, Bên A tiếp tục chiếm hữu, sử dụng, khai thác Tài sản cầm cố theo phương thức và thời hạn mà Bên A thấy thích hợp và toàn quyền lựa chọn. Bên A được hưởng hoa lợi, lợi tức từ Tài sản cầm cố.

(d) Việc xử lý Tài sản cầm cố được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ của Bên B phát sinh tại Hợp đồng này theo thứ tự nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác(nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý Tài sản cầm cố sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý Tài sản cầm cố nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được đảm bảo thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là phần nghĩa vụ không có bảo đảm. Bên A có quyền yêu cầu thanh toán và Bên B có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên A phần còn lại của nghĩa vụ chưa được thanh toán;

(e) Bên A sẽ thông báo cho Bên B về phần nghĩa vụ chưa được thanh toán theo quy định tại mục (d) và thời gian Bên B phải thanh toán phần nghĩa vụ còn lại này. Bên B sẽ phải thanh toán số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng theo khoản 1.5 Điều 1 của Hợp đồng này trong trường hợp không trả hoặc không trả đầy đủ phần nghĩa vụ chưa thanh toán nói trên.

(f) Khi thanh lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác(nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là 1 khoản bồi thường thiệt hại cho bên A khi bên B vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và phí.

3. Bên B không hủy ngang ủy quyền cho Bên A, và Bên A có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) được ủy quyền, là đại diện theo ủy quyền thay mặt cho và nhân danh Bên B ký kết các hợp đồng và tài liệu và thực hiện các công việc mà theo ý kiến của Bên A là cần thiết để xử lý Tài sản cầm cố.

III NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. Bên A có các nghĩa vụ sau:

(a) Giải ngân khoản vay cho Bên B theo đúng quy định của Hợp đồng này;

(b) Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên) thì Bên A sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Bên B;

(c) Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị Tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, Bên A (i) có quyền yêu cầu và Bên B có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay hoặc (ii) Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Bên A thông báo cho Bên B về việc bổ sung Tài sản cầm cố mà Bên B không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Bên B thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

(d) Hoàn trả lại Tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Bên B sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

(e) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

2. Bên B có các nghĩa vụ sau:

(a) Bên B cam đoan rằng Bên B có đầy đủ năng lực và quyền ký kết và thực hiện Hợp Đồng này;

(b) Bên B cam kết trả nợ gốc, tiền lãi và các chi phí quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

(c) Bên B cam đoan rằng Bên B là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất đối với Tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ Bên A) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với Tài sản cầm cố;

(d) Bên B cam đoan rằng tất cả giấy tờ về Tài sản cầm cố liệt kê tại Điều 2 là thật và, trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

(e) Trường hợp Bên B được Bên A chấp thuận lưu giữ Tài sản cầm cố, Bên B có trách nhiệm: – Bảo quản, giữ gìn Tài sản cầm cố. Trường hợp Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc, hư hỏng, Bên B có trách nhiệm bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc,hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với Tổng tiền nợ (bảo gồm giá trị khoản vay, tiền lãi và phí liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả; – Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về các hành vi vi phạm;

(f) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

IV SỰ KIỆN VI PHẠM

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

(a) Bên B không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo (nếu có), bao gồm cả việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào theo quy định của Hợp đồng vay cầm cố.

(b) Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Hợp đồng vay cầm cố.

(c) Bên B khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến Tài sản cầm cố không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của Bên A hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi giá trị khoản vay của Bên A hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bên A.

(d) Bên B bị chết hoặc mất năng lực hành vi.

(e) Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của Bên A là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình trả số tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi phạt quá hạn và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng này.

(f) Có bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật Việt Nam ảnh hưởng đến việc Bên A tiếp tục cho Bên B vay.

2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một sự kiện vi phạm quy định tại khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng cho vay cầm cố. Bên A có quyền:

(a) Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Bên B phải thanh toán theo quy định của Hợp đồng vay cầm cố;

(b) Thu hồi Tài sản cầm cố và tiến hành xử lý Tài sản cầm cố theo quy định tại Hợp đồng vay cầm cố;

(c) Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng vay cầm cố và các văn bản liên quan;

(d) Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của Bên A theo quy định tại Hợp đồng vay cầm cố và các văn bản liên quan.

V ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

Áp dụng Với sản phẩm cầm cố xe máy và ô tô

Trong thời hạn khoản vay theo quy định tại Hợp đồng cầm cố và các Phụ lục gia hạn (nếu có), Bên B chỉ được phép lưu giữ Tài sản cầm cố khi có sự chấp thuận của Bên A. Bên B phải bàn giao lại Tài sản cầm cố theo yêu cầu của Bên A tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hao mòn tài sản cầm cố khi bên B lưu giữ Tài sản cầm cố sẽ được coi như là việc giảm sút giá trị Tài sản cầm cố.

VI TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA:

Bên A cam kết không bán thông tin của Bên B cho bên thứ ba. Bên A cũng không chia sẻ thông tin của Bên B cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Bên B (trừ trường hợp yêu cầu của cơ quan hành pháp hoặc tư pháp có thẩm quyền).”

VII CAM KẾT DỊCH VỤ:

Tại Cầm đồ tiết kiệm, chúng tôi trân trọng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm cho vay bền vững giúp khách hàng hiện thực hóa nhu cầu của mình. Với tất cả mọi khách hàng đến với Cầm đồ tiết kiệm, chúng tôi luôn cố gắng hết mực để đem lại chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên Cầm đồ tiết kiệm luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.
2. Thân thiện: Nhân viên Cầm đồ tiết kiệm được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.
3. Lắng nghe trọn vẹn: Nhân viên Cầm đồ tiết kiệm luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để Cầm đồ tiết kiệm cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.
4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với Cầm đồ tiết kiệm đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. Cầm đồ tiết kiệm cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.
5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật định yêu cầu).
6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn quốc tế của Cầm đồ tiết kiệm. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại Cầm đồ Cần Thơ, Cầm đồ Cần Thơ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại..

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.
2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.
3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

(Trích từ Quy tắc ứng xử Cầm đồ tiết kiệm)

5/5 - (17 bình chọn)

Bài viết gần đây

VÒNG QUAY MAY MẮN NHẬN QUÀ LIỀN TAY!

CHƯƠNG TRÌNH VÒNG QUAY MAY MẮN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Vui lòng gọi đến tổng đài 1800.7246 (Miễn Phí Cước)  để Chúng Tôi có thể định giá tài sản cho bạn một cách nhanh nhất!

Chỉ cần để lại thông tin theo mẫu và bấm vào vòng quay may mắn để nhận quà ngay!

THỬ VẬN MAY NGAY
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn